Dostawa Towaru

Koszty przesyłek

Koszty przesyłki są uzależnione od wagi, gabarytów i rodzaju transportu.
Dokładne i obowiązujące koszty przesyłki dodawane są w koszyku  W razie chęci odbioru osobistego ze względu na wysyłkowy charakter sprzedaży prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłek zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272) Prawo Przewozowe Art. 76. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.